O nas

„SPELEO-MYSZKÓW”STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY PODZIEMNYCH ZJAWISK KRASOWYCH

Siedziba stowarzyszenia: Myszków, ul.Jedwabna 42
Baza speleologiczna: Myszków, Miejski Dom Kultury, ul.3 Maja 15
Bank i konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
93 82790000 0123 3584 2001 0001
KRS 0000299710 ; REGON: 240865062 ; NIP: 577-194-01-69
tel. 600 397 566

Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, aktywnie chroniącą jurajski kras jaskiniowy, przeciwstawiającą się wszelkim formą bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego. Jura z jej niebywałym pięknem to nasza pasja i motywacja do działania. Stowarzyszenie powstało w oparciu o statut, przyjęty uchwałą zebrania założycielskiego w dniu 5 kwietnia 2007 roku. Celem stowarzyszenia jest ochrona przyrody, w szczególności podziemnych zjawisk krasowych, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego trybu życia.

Realizujemy projekty z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska naturalnego, oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Z sukcesem prowadzimy działania proekologiczne wśród dzieci i młodzieży naszego regionu. Działamy na rzecz ochrony piękna przyrody jurajskiej od lat. Swoje cele statutowe realizujemy poprzez aktywną i bezpośrednią ochronę krasu jaskiniowego, zabezpieczając i zapobiegając dewastacji cennych przyrodniczo obiektów jurajskiego świata podziemi. Działamy dla obecnych i przyszłych pokoleń.

powiększOdzwierciedleniem naszej działalności statutowej są licznie organizowane warsztaty wyjazdowe do jaskiń jurajskich, pogłębione prelekcjami ekologicznymi, których uczestnikami są dzieci, młodzież i dorośli naszego regionu. Organizujemy biwaki jaskiniowe, udostępniając, chronione przez nas jaskinie, szerokiej rzeszy sympatyków turystyki jaskiniowej z całej Polski. Chronione przez nas formy krasowe zwiedza każdego roku kilkaset osób z całej Polski.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Wspólnie z Zakładem Paleozoologii Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczymy w badaniach podziemnych zjawisk krasowych i stanowisk jaskiniowych z obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. powiększJesteśmy pomysłodawcami i realizatorami organizowanej już tradycyjnie „Jurajskiej Mszy Świętej pod Ziemią” wewnątrz Jaskini Wiercicy, odprawianej w intencji tych, którzy odeszli w górach i jaskiniach świata. Te wszystkie spotkania z naturą są w naszej ocenie niezwykle ważnym elementem pogłębiającym świadomość ekologiczną, pozwalającym przyjemnie i zdrowo spajać edukację i rekreację, zarówno tych najmłodszych jak i trochę starszych mieszkańców naszego regionu, jak również kraju.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami oraz współpracy na polu ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Nazwą pełną Stowarzyszenia jest: Speleo-Myszków Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych.
Nazwą skróconą Stowarzyszenia jest: Speleo-Myszków.
Nazwa skrócona Stowarzyszenia może być oficjalnie używana w obiegu prawnym.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Myszków.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe działając również na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego w nich prawa.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania.

§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi - zmianami).
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy innych osób prawnych oraz osób fizycznych.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, którymi mogą być zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak również osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

§4
Stowarzyszenie posługuje się emblematem lub emblematami wyróżniającymi je wśród innych stowarzyszeń.
Emblematy zatwierdza uchwałą Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§5
Stowarzyszenie zakłada się na czas nieokreślony.


ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA, ŚRODKI DZIAŁANIA

§6
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
Działalność na rzecz ochrony, zachowania i wzbogacania środowiska naturalnego.
Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia świadomości i wrażliwości ekologicznej społeczeństwa.
Działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza, w szczególności edukacja ekologiczna i działalność proekologiczna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym, jego stanie, zagrożeniach płynących ze strony cywilizacji oraz sposobach i możliwościach jego ochrony.
Przeciwstawianie się wszelkim formom niszczenia środowiska naturalnego.
Kształtowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prawidłowych postaw ekologicznych oraz wyrabianie potrzeby kontaktu człowieka z nieskażoną przyrodą.
Aktywna ochrona podziemnych zjawisk krasowych.
Promocja zdrowego stylu życia.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym krajoznawstwa i turystyki.
Zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu oraz innym przejawom wykluczenia społecznego.
Działalność wspomagająca rozwój wolontariatu, wspólnot i społeczności lokalnych.

§7
Cele statutowe Stowarzyszenia mogą być realizowane poprzez:
Zabezpieczanie i zapobieganie dewastacji cennych przyrodniczo obiektów krasu podziemnego, w szczególności na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Monitorowanie stanu obiektów krasu podziemnego.
Tworzenie niezbędnego zaplecza techniczno-sprzętowego, przeznaczonego na działania statutowe.
Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
Udostępnianie zabezpieczanych obiektów krasu podziemnego w celach naukowych, badawczych oraz poznawczych.
Prowadzenie różnych form działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony przyrody, w szczególności podziemnych zjawisk krasowych.
Prowadzenie aktywnych działań ekologicznych o charakterze edukacyjnym.
Prowadzenie działań szkoleniowych, doradczych oraz wspierających, których celem jest ochrona środowiska naturalnego, a także pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej lokalnej społeczności.
Udzielanie pomocy osobom potrzebującym, w tym wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności w postaci porad, kursów, szkoleń i warsztatów, mających na celu rozwój osobistych zdolności, podnoszenie kwalifikacji i samooceny oraz ułatwiających zarobkowanie.
Organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, konferencji, seminariów, pokazów oraz innych imprez służących realizacji celów statutowych.
Kontakty z mediami, działalność promocyjną oraz rozpowszechnianie informacji o działaniach objętych statutem Stowarzyszenia.
Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez oraz innych działań o charakterze pro-ekologicznym i pro-społecznym.
Inne działania zmierzające do realizacji założonych celów statutowych.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, mająca stałe miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która popiera cele stowarzyszenia i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów i działań Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może także być niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiadająca pisemną zgodę rodzica/opiekuna na wstąpienie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową, osobową lub merytoryczną.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego upełnomocnionego przedstawiciela.

§10
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
W razie decyzji odmownej w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
O przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
O przyjęciu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, podjętej na pisemny wniosek grupy co najmniej 3 członków Stowarzyszenia, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata.

§11
Obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia:
realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia, dbanie o jego rozwój i wizerunek,
stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
regularne opłacanie składki członkowskiej,
czynny i aktywny udziału w pracach i działaniach statutowych stowarzyszenia.
Prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia:
uczestnictwo w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu decydującego,
czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia oraz organizacji, których członkiem jest Stowarzyszenie,
korzystanie z majątku, dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami Stowarzyszenia,
wnioskowanie w sprawach kierunku i zakresu działań Stowarzyszenia.
Obowiązki członka wspierającego i członka honorowego Stowarzyszenia:
dbanie o rozwój, wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia,
wypełnianie zobowiązań i świadczeń zadeklarowanych przez siebie na rzecz Stowarzyszenia,
stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
Prawa członka wspierającego i członka honorowego Stowarzyszenia:
czynny udział w pracach i działaniach statutowych stowarzyszenia,
korzystanie z majątku, dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami Stowarzyszenia,
uczestniczenie w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§12
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, w przypadku:
rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie,
zalegania z opłacaniem składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
braku czynnego udziału w pracach i działaniach statutowych Stowarzyszenia, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
zgonu członka Stowarzyszenia,
utraty zdolności do czynności prawnych oraz utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
zmiany stałego miejsca zameldowania poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, w przypadku:
prowadzenia działań rażąco sprzecznych ze statutem Stowarzyszenia,
popełnienia czynu, który dyskwalifikuje osobę, jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
Przed podjęciem uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia z powodów opisanych w § 13 pkt. 2, lit. a, b, c, e, f oraz pkt. 3, członek Stowarzyszenia ma prawo złożyć wyjaśnienia pisemnie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
O terminie posiedzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała o skreśleniu lub wykluczeniu, powiadamia się zainteresowanego członka Stowarzyszenia w formie pisemnej, najpóźniej na 7 dni przed terminem takiego posiedzenia.
Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o skreśleniu bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
Członek Stowarzyszenia może wystąpić ze Stowarzyszenia w dowolnym okresie, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§13
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Stowarzyszenia,
Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.
W przypadku skreślenia lub wykluczenia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji tych władz, ich skład osobowy jest uzupełniany uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 50 członków, Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa sie z udziałem jego członków. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się z udziałem delegatów.
Wyboru delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia w proporcji jeden delegat na dwóch członków przy liczbie członków Stowarzyszenia nieprzekraczającej 100 osób, zaś w przypadku większej liczby członków, w takiej proporcji, aby liczba delegatów nie przekraczała 50 osób.
Kadencja delegatów trwa trzy lata.
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§14
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku, w terminie do 15 lutego. Wybiera ono ze swego grona przewodniczącego i sekretarza zebrania, obradując zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej
na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia musi być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i może podejmować decyzje tylko w sprawach zgłoszonych we wniosku.
W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a także osoby zaproszone.
Walne Zebranie Stowarzyszenia jest uprawomocnione, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków, a w drugim ustalonym dla niego terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej.
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że zebranie postanowi inaczej.

§15
Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
Uchwalanie statutu i jego zmian.
Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej.
Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za poprzedni rok.
Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.
Ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz udzielenie mu absolutorium za poprzedni rok.
Uchwalanie planu działalności Stowarzyszenia.
Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał o zaciągnięciu kredytów bankowych lub innych zobowiązań majątkowych.
Wybieranie, uzupełnianie składu i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej bądź poszczególnych jej członków.
Podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz ustalenie trybu likwidacji Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
Ustanawianie odznak i wyróżnień i nadawanie ich osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§16
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia składa sie z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, które odbywa się w terminie 14 dni od dnia Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§17
Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:
Realizacja planu działalności Stowarzyszenia i innych uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych.
Zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.
Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
Zaciąganie kredytów bankowych lub innych zobowiązań majątkowych na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
Prowadzenie rachunkowości i dokumentacji Stowarzyszenia.
Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz wydawanie legitymacji członkowskich.
Decydowanie o wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§18
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są przy obecności, co najmniej 3/5 ilości członków i zapadają zwykłą większością głosów.
Szczegółowe zasady działania Zarządu Stowarzyszenia określa Regulamin Pracy Zarządu, uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§19
Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego oraz dwóch Członków Komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§20
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności realizacji planu finansowego.
Kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia i przestrzegania przez członków obowiązków i zasad statutowych.
Składanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdania z kontroli działalności Stowarzyszenia i przedkładanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia protokołu pokontrolnego wraz z wnioskami.
Składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§21
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swych czynności może wnioskować o powołanie rzeczoznawców.
Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

§22
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:
środki pieniężne,
inne prawa majątkowe,
nieruchomości,
ruchomości.
Dochody stowarzyszenia mogą pochodzić z:
składek członkowskich.
dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
umów sponsoringu.
działalności statutowej.
działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach szczególnych, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
oprocentowania rachunków bankowych i lokat.
Innych źródeł dopuszczonych przepisami prawa.

§23
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§24
Funkcję pracodawcy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu Stowarzyszenia pełni Prezes lub inny członek Zarządu Stowarzyszenia upoważniony pisemnie przez Zarząd Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§25
Wszelkich zmian w statucie dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwałą podjętą połową głosów plus jeden, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada:
pieczęć okrągłą zawierającą pełną nazwę i emblemat Stowarzyszenia,
pieczęć podłużną zawierającą pełną nazwę, adres siedziby, numer REGON oraz numer NIP Stowarzyszenia.

§26
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Stowarzyszenia wyznacza jego likwidatorów.
Jeśli Walne Zebranie Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów, są nimi członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenia, w tym środki finansowe, pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
Tekst statutu został przyjęty w dniu 10 grudnia 2011 roku, uchwałą Nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
Odkrywaj wraz z nami podziemne piękno naszej planety. Jaskinie ze swą niezwykle bogatą, wręcz bajkową szatą naciekową pełną form, kształtów i barw, to jedne z nielicznych pozostałych na Ziemi miejsc, w których możesz poczuć się prawdziwym odkrywcą, mając szansę dotrzeć do zakamarków nigdy wcześniej nietkniętych ludzką stopą. Każdego roku, także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej powiększ odkrywane są nowe, nieznane człowiekowi "bramy" do świata podziemi. Jaskinie to także miejsca niezwykle wrażliwe środowiskowo oraz cenne i ważne dla ekosystemu naszej planety, których ochrona jest naszą wewnętrzną potrzebą i obowiązkiem wobec naszych następców. Opiekujemy się jurajskimi jaskiniami, starając się edukować społeczeństwo i przeciwdziałać wszelkim formą bezmyślnego niszczenia podziemnych zjawisk krasowych.
Dołącz do grupy ludzi eko-aktywnych, pasjonujących się przyrodą, przygodą, sportem wspinaczkowym i eksploracją jaskiniową. Działając wspólnie z nami możesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności, czerpiąc z bogatego doświadczenia członków naszego stowarzyszenia oraz posiadanego zaplecza sprzętowego. Możesz aktywnie uczestniczyć w pracy na rzecz środowiska naturalnego oraz sprawdzić się sportowo, psychofizycznie oraz zespołowo.

Zapraszamy serdecznie.
Zarząd Stowarzyszenia

Grzegorz Piotr Skorek - prezes
Katarzyna Barbara Kłosek - sekretarz
Krzysztof Piotr Burzyński - skarbnik
Robert Paweł Makuch - wiceprezes zarządu
Łukasz Radosław Bala - członek zarządu

Komisja rewizyjna

Tomasz Malara
Krzysztof Miklas
Rafał Morawski

Członkowie zwyczajni

Rafał Gil
Janusz Romaniuk
Roman Ormańczyk
Ireneusz Początek
Dawid Początek
Tomasz Redliński
Agnieszka Noszczyk
Tomasz Graban
Patryk Makuch
Kinga Cichoń-Burzyńska
Dominika Cichoń
Andrzej Hutnik
Grzegorz Sikora
Zbigniew Radkowski
Marek Sikora
Michał Bartoszek
Robert Kowalski
Paweł Papis

DOŁĄCZ DO NAS

Skontaktuj się z nami

SPELEO-MYSZKÓW

Siedziba stowarzyszenia: Myszków, ul.Jedwabna 42
Baza speleologiczna: Myszków, Miejski Dom Kultury, ul.3 Maja 15
Bank i konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 93 82790000 0123 3584 2001 0001
KRS 0000299710 ; REGON: 240865062 ; NIP: 577-194-01-69
tel. 600 397 566

©2022 speleomyszkow.pl. All Rights Reserved.

Search