[ sprawozdania ]
powrót

Jaskina Wiercica pod ochroną

Jaskinia Wiercica to niezwykle cenna ze względów przyrodniczych jaskinia, zlokalizowana w zboczu Góry Ostrężnik, nieopodal istniejącego rezerwatu przyrody w gminie Niegowa. Rozporządzeniem wojewody śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego jaskinia Wiercica została objęta ochroną jako stanowisko dokumentacyjne. To w województwie śląskim drugi tego typu obiekt - tą samą formą ochrony objęto wcześniej wyrobisko powierzchniowego dolomitu "Blachówka" w Bytomiu.

Jaskinia Wiercica to jedna z najciekawszych jurajskich jaskiń - tworzy ją salek, korytarzy i przełazów, zlokalizowanych głównie w obrębie największej, zwanej "Salą za kolumną". System ten to labirynt o długości 210 metrów i deniwelacji aż 31m. Otwór jaskini obejmuje obszerny lej w ziemi położony na wysokości 400m n.p.m, zabezpieczony przed niepowołaną penetracją stalową kratą. Dno jaskini pokrywa rumosz skalny, a na stropie znajdują się liczne polewy naciekowe. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody Tomasza Pietrzykowskiego ochroną został objęty zarówno otwór wlotowy, jak i cały układ jaskini.

Jaskinię po raz pierwszy opisano w 1954 r., jednak została odkryta dużo wcześniej przez poszukiwaczy szpatu z terenu Jury. Oprócz walorów geologicznych należy ona do najbardziej cennych stanowisk hibernacji nietoperzy w Polsce. Zimują tu m.in. nietoperze z gatunku nocek Nattera (Myotis nattereri), podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) a także największy występujący w Polsce nietoperz - nocek duży (Myotis myotis), którego rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do 45cm. Warto dodać, iż jaskinia jest również środowiskiem występowania licznych osadów zawierających m.in. kości zwierząt plejstoceńskich, a także miejscem występowania fauny bezkręgowej należącej do tzw. troglobiontów, reprezentowanych m.in. przez skoczogonki, chrząszcze, muchówki oraz pajęczaki.

Dotychczas w województwie śląskim istniało jedno ustanowione rozporządzeniem wojewody śląskiego stanowisko dokumentacyjne obejmujące wyrobisko powierzchniowego dolomitu "Blachówka" zlokalizowane na terenie miasta Bytom.To również bardzo ważne miejsce ze względów geologicznych, a także przyrodniczych z uwagi na znajdujący się na tym terenie otwór wlotowy do Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, strategiczny dla zimujących tam kolonii nietoperzy.

Odkrywki geologiczne, jaskinie czy kamieniołomy odgrywają istotną rolę w obserwacjach oraz poznaniu procesów geologicznych, a także - ze względu na uformowanie się w tych miejscach specyficznych siedlisk - są istotne dla zachowania bioróżnorodności. Stanowią przy tym często świadectwo historii Ziemi oraz unikatowe wartości naukowe oraz dydaktyczne i to właśnie z tych względów zasługują na szczególną troskę i ich ochronę. Prace nad objęciem ochroną kolejnych stanowisk dokumentacyjnych w województwie śląskim są w toku.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) za stanowiska dokumentacyjne uznaje się niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie stanowisk dokumentacyjnych zabrania się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, a także uszkadzania i zanieczyszczania gleby, wydobywania do celów gospodarczych skał, torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów. Zabrania się również umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia nor i legowisk zwierzęcych.


powrót